ورزش » جید نیل می خواهد به سعی کنید بزرگ داستان مصور ترجمه شده سیاه و سفید دیک - شکوه

06:24
در مورد فیلم

جید نیل است که به دنبال برخی از سیاه و سفید در کتابفروشی. فروشنده ارسال آن به فروشگاه که در آن او می تواند سعی کنید واقعی داستان مصور ترجمه شده بی بی سی.